Aralyk

Ýelken ýaht-kluby ulag babatynda öz myhmanlaryny garşy alma we ugradyş hyzmatlary bilen üpjün edýär. Türkmenbaşy şäheriniň merkezine çenli 20 km, Türkmenbaşy halkara aeroportyna çenli 25 km uzaklykda ýerleşýän bu desga howa menzilinden çykyp, 20 minutdan soň girip bilersiňiz. Garşy alma we ugradyş üçin islegiňizi iň az 24 sagat öňünden bildirmegiňizi Sizden haýyş edýäris.

Isleg babatynda habarlaşmak üçin telefonymyz we elektron adresimiz: +993 243 703 71-72-73-74; reservation@yelkenyahtkluby.com

AŞKABAT
 
TÜRKMENBAŞI
Uzaklyk 578 KM
Ortaça uçuş wagty 1 Sagat
Göni uçuşy bolan Howa Ýollary Türkmenistan Howa Ýollary
Gara ýol üsti bilen ortaça gelmek wagty 7 Sagat 28 Minut
Myhmanhana - Türkmenbaşi (Şäher merkezi) 20 KM
MYHMANHANA - TÜRKMENBAŞI Howa ýollary 25 KM
Aşkabat - Türkmenbaşi 578 KM

Howa Ýollary maglumatlary

Aşkabat Esasy bina Turkmenbashi Airport
Salgymyz
 
Ashkhabad Airport, Petrozavodskaya Street, 744000
Ashkhabad Turkmenistan
Telefon belgimiz
 
+993 1 225-60-64
Salgymyz
 
Turkmenbashi Airport
Turkmenbashi, Türkmenistan
Telefon belgimiz
 
-

Türkmenistana syýahatçylyk wizasyny almak üçin

 • Türkmenistandan gaýdan günüňizden başlap 6 aý boýunça güýçde bolan we wiza üçin boş sahypalary bolan pasport. Eger bar bolsa köne pasportlaryňyz (Pasportyň eýesiniň goly bolmaly we pasportyň ýyrtylan we könelen sahypalary bolmaly däldir. )
 • Doly we düşnükli doldurylan we ýüz tutýanyň hut özüniň gol çeken 2 sany Türkmenistan wizasy üçin arza.
 • Türkmenistan döwletiniň konsullyk hyzmatlary boýunça ylalaşygyň şertlerine laýyk gelýän hukuk edarasy ýa-da şahslar tarapyndan iberilen çakylyk hatynyň asyl nusgasy we fotokopiýasy.
 • Ýolagçy özüniň ýerine wiza üçin ýüz tutjak şahsa kepillendiriş edarasynda resmileşdirilen ynanç hatyny bermelidir.
 • Soňky 6 aý içinde düşürilen arkasy ak fonly 2 sany resminama üçin fotosurat (3x4 ölçegli).
Karta
 1. 01Esasy bina
 2. 02Lälezar otaglary
 3. 03Lälezar otaglary
 4. 04Galkynyş willalary
 5. 05Bagtyýarlyk willalary
 6. 06Asuda willalary
 7. 07Açyk howuz
 8. 08Ýasama köl
 9. 09Sport meydançalary
 10. 10Deniz Merjeni restorany
 1. 11Hazar diskotekasy
 2. 12Ýasama köl
 3. 13Esasy giriş
 4. 14Ýelken Çagalar lageri
 5. 15Çagalar bagy
 6. 16Awtoduralga
 7. 17İşgarler binasy
 8. 18Eşik çalyşma we Duş üçin niyetlenen otaglar
 9. 19Marina
 10. 20Tolkun döwen
 1. 22Ýelken kluby
 2. 23Windsörf kluby
 3. 24Köpri
 4. 25Hyzmat binasy
 5. 26Satyş merkezleri
 6. 27Board
 7. 28Çagalar howuzy
 8. 29Elektrik panelleri


Bizi yzarlaň
Bron
+993 243 703 71-72-73-74
marketing@yelkenyahtkluby.com
Sosial internet baglanmasy

Baş sahypa | Yaşayyş | Restoran we bar | işleýiş | Spa merkezi | Ýygnaklar we guramalar | Sergi | Aralyk | Aragatnaşyk
© 2014 Yelken Yaht Kluby, Ähli hukuklar goralandyr
Creative Btkare