Giriş
Çykyş
Uly adam
Çagalar
Otaglar

Şatlyk Doly Dünýä

“Ýelken” ýaht-kluby dynç alyşy, dürli güýmenjeleri we sporty Siziň üçin bir ýere jemleýär. Aňrybaş ýaşaýyş şertleri we kaşaň otaglary bilen Size ummasyz şatlyk eçilýär.Türkmenistanyň “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän “Ýelken” ýaht-kluby  sebitiň iň toplumlaýyn we iň rahat desgalaryň biridir. Hazar deňziniň kenarýakasyndaky ýaht-klub 1 kilometrlik deňiz kenaryny öz içine alýar. Türkmenbaşy şäheriniň merkezine çenli 20 km, Türkmenbaşy halkara aeroportyna çenli 25 km uzaklykda ýerleşýän bu desga geleniňizde, bu ýerde hödürlenýän deňsiz-taýsyz mümkinçilikler bilen başga bir dünýä gelen ýaly bolarsyňyz.


GÄMI DURALGASY


Sygymlylygy 40 ýagtadan ybarat Türkmenistanyň ilkinji hususy ýahtalar duralgasy, 24 işgärden ybarat Kapitanly gaýykda deňiz gezelençlerde gämi duralgasyna hapa suwlary dökmän urgana çenli ýokary derejeli hyzmatlary hödürleýär.


SUW ÇÄRELERI


Tutuş gujur-gaýratyňyzy berjek motorly suw sportlaryndan, hünärmen türgençleriň gatnaşmagyndaky amala aşyrylýan ýelken we windsýorfing sport görnüşlerine çenli geçirilýän gerimli çäreler saýasynda Hazar Deňziniň gözelligini görüp lezzet alyň.


ÇAGALAR LAGERI


25-den geçýän sport pudaklary, dürli dillerde tälim berýän mugallymlaryň gatnaşmagyndaky dil okuwy, Hazar deňziniň gözel künjeklerinde çagaňyz üçin okuw çärelerden we täsinli wakalardan doly tomus güýmenjeleri.


Howa maglumaty

Türkmenbaşy, Türkmenistan
Bu gün 19 °C
Ertir 26 °
Annagün 28 °

Ýelin ugry


Ýelin
15 km/sagat (8 Dügüm)

Ýelin ugry
Demirgazyk

Ultrafiolet
UV

Çyglylyk
48.5%

Howaň basyşy
1023.0 milibar

Görüş uzaklygy
10 km

Günüň doguşy
06:19 AM

Günüň batyşy
19:51 PM

Ýelin
20 km/sagat (10 Dügüm)

Ultrafiolet
9 UV    

Günüň doguşy
06:17 AM

Günüň batyşy
19:52 PM

Ýelin
24 km/sagat (12 knot)

Ultrafiolet
9 UV    

Günüň doguşy
06:16 AM

Günüň batyşy
19:53 PM

Ýerli sagat


Bizi yzarlaň
Bron
+993 243 703 71-72-73-74
marketing@yelkenyahtkluby.com
Sosial internet baglanmasy

© 2014 Yelken Yaht Kluby, Ähli hukuklar goralandyr
Creative Btkare